Ring oss: 010-173 73 50

Arbetsrätt

Uppsägningar

På Advokatfirman Helios åtar vi oss uppdrag som ombud i tvister avseende uppsägningar. Vi har erfarenhet som ombud för såväl arbetsgivare som arbetstagare i ärenden avseende uppsägning.
En anställning upphör antingen genom uppsägning av arbetstagaren själv eller av arbetsgivaren genom uppsägning av personliga skäl eller arbetsbrist samt genom avsked. En uppsägning från arbetsgivaren ska vara sakligt grundad. I det fall en uppsägning inte är sakligt grundad kan uppsägningen bli ogiltigförklarad efter begäran från arbetstagaren. Om en uppsägning ogiltigförklaras har arbetstagaren rätt att återfå sin tjänst och får också i detta fall rätt till skadestånd till följd av att uppsägningen varit felaktig.

En uppsägning måste grunda sig på tillräckligt starka skäl för att vara sakligt grundad. Vid uppsägning på grund av personliga skäl behöver arbetsgivaren kunna påvisa att påstådda överträdelser har inträffat och att överträdelserna tillsammans är tillräckligt starka för att motivera uppsägning. Även ifråga om ärenden avseende uppsägning på grund av arbetsbrist ska uppsägningen vara motiverat av ett organisatoriskt behov och inte av annan orsak. Vidare är arbetsgivaren ifråga om uppsägningsärenden skyldig att utreda om det finns möjlighet att undvika uppsägning. Detta kan ske genom att arbetstagaren omplaceras till en annan tjänst. Först sedan det visat sig inte vara möjligt att omplacera arbetstagaren har arbetsgivaren laglig grund att säga upp arbetstagaren.

På Advokatfirman Helios åtar vi oss ärenden avseende uppsägning. Vi företräder såväl arbetsgivare som arbetstagare.

Kontakta oss gärna om du har frågor gällande ett uppsägningsärende.

Avsked

På advokatfirman Helios åtar vi oss uppdrag som ombud i ärenden och tvister avseende avsked. Vi företräder såväl arbetsgivare som arbetstagare i ärenden om avsked.
När en arbetstagare omedelbart får lämna sin anställning utan föregående uppsägningstid är det fråga om ett avsked. För att en arbetstagare omedelbart ska skiljas från tjänsten genom avsked ska arbetstagaren grovt ska ha åsidosatt sina åtaganden mot arbetsgivaren. Det är inte tillräckligt att skäl för uppsägning föreligger. Avsked kan heller inte ske på grund av arbetsbrist.

Precis som ifråga om uppsägning ska ett avsked vara sakligt motiverat. Skälen måste vara tillräckligt starka för att motivera att arbetstagarens anställning omedelbart upphör. I annat fall kan arbetstagaren ogiltigförklara avskedet och få skadestånd från sin arbetsgivare.

På Advokatfirman Helios åtar vi oss ofta uppdrag som ombud i ärenden avseende avsked. Vi företräder såväl arbetsgivare som arbetstagare.

Kontakta oss gärna om du har frågor gällande ett ärende om avsked.

Omplacering

På Advokatfirman Helios åtar vi oss uppdrag som ombud i ärenden och tvister avseende omplacering. Vi företräder såväl arbetsgivare som arbetstagare.

På arbetsplatsen är det arbetsgivaren som har rätt att leda och fördela arbetet. Som arbetstagare har man ett åtagande att utföra sitt jobb och instruktioner från arbetsgivaren i enlighet med vad som framgår av anställningsavtal, kollektivavtal och tjänstebeskrivningar, vilket reglerar arbetstagaren arbetsskyldighet. I de fall arbetstagaren ombeds att utföra arbete som inte omfattas av vad som är avtalat mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, och således ligger utanför arbetsskyldigheten, kan arbetsgivaren ske genom en gemensam omförhandling av anställningsavtalet eller omplacering förmå arbetstagaren att utföra arbetet.

Arbetsgivaren kan omplacera en arbetstagare inom ramen för vad som är sakligt motiverat. För det fall att en omplacering sker av personliga skäl ska dessa vara starka nog för att motivera en förändring av arbetstagarens arbetsvillkor. Vid omplacering på grund av arbetsbrist har arbetsgivaren en skyldighet att visa varför arbetstagaren inte kan behålla sin tidigare tjänst. För det fall att en tjänst förändras i grunden och arbetsgivaren önskar ge arbetstagaren helt nya arbetsuppgifter, arbetstider och lön än vad som avtalats kan det i vissa fall medföra ett ensidigt avslutande av den tidigare anställningen. I detta fall måste sakliga skäl föreligga. Om sakliga skäl inte föreligger kan arbetstagaren ogiltigförklara omplaceringen och begära skadestånd från arbetsgivaren.

På Advokatfirman Helios åtar vi oss uppdrag som ombud i ärenden om omplacering såväl i domstol som utanför domstol. Vi företräder såväl arbetsgivare som arbetstagare.

Kontakta oss gärna om du har frågor gällande ett ärende om omplacering.

Skadestånd

På Advokatfirman Helios åtar vi oss uppdrag som ombud i ärenden och tvister rörande skadestånd.

Ett skadestånd kan antingen utgå genom en överenskommelse enligt ett avtal, ett så kallat inomobligatoriskt skadestånd, eller på grund av regler som inte återfinns i avtal, ett så kallat utomobligatoriskt skadestånd.

Ett inomobligatoriskt skadeståndsansvar förutsätter att man mellan två parter överenskommit att ett skadestånd ska utgå i händelse av ett viss förhållande och att den ena parten då ska betala något till den andra. Med utomobligatoriska skadestånd avses skadestånd som inte regleras av ett avtalsförhållande.

Skadestånd brukar delas in i olika kategorier beroende vad det är fråga om för skada. Skadestånd omfattar ersättning för bland annat ekonomisk skada, sakskada, personskada och kränkning. Rätten till skadestånd beror i många fall på vad det är fråga om för skada som uppstått och om det är fråga om ett inomobligatoriskt eller utomobligatorsiskt skadestånd.

Vi företräder klienter i olika typer av skadeståndsmål. I många fall har man rätt till rättsskydd enligt hem- eller företagsförsäkring.

Kontakta oss gärna ifall du har frågor om skadestånd.

Affärstvister

På advokatfirman Helios åtar vi oss uppdrag som ombud i affärstvister.

Inom en näringsverksamhet kan det uppkomma många olika tvistetyper. Vanliga tvister kan röra exempelvis frågan ansvarsgenombrott, äganderätt till aktier, värdeöverföring och skadestånd eller frågor som rör ett företags leverantörer, beställare och samarbetspartners. Affärstvister kan också omfatta avtals- och köprättsliga spörsmål och kallas ibland då för kommersiella tvister.

Vi företräder regelbundet såväl privatpersoner som företag i ärenden rörande affärstvister. Kontakta oss gärna om du har frågor beträffande en affärstvist.

Bostadstvister

På Advokatfirman Helios åtar vi oss uppdrag som ombud i ärenden och tvister gällande fel i fastighet och fel i bostadsrätt.

Köp och försäljning av bostäder, fastigheter och bostadsrätter, är ofta privatpersoners ekonomiskt viktigaste affär. Vid köp och försäljning av fastigheter och bostadsrätter uppkommer ibland krav på prisavdrag, hävning och skadestånd på grund av att köparen anser att det föreligger fel i fastigheten/bostadsrätten. Felreglerna för fastigheter regleras i Jordabalken. Felreglerna för bostadsrätter regleras i köplagen.

På advokatfirman Helios företräder vi klienter i ärenden och tvister avseende fel i fastighet och fel i bostadsrätt. I många fall har man rätt till rättsskydd enligt hem- eller företagsförsäkring. Kontakta oss gärna ifall du har frågor om fel i fastighet och fel i bostadsrätt.

Kontakta oss nedan eller
ring oss på 010-173 73 50