Ring oss: 010-173 73 50

Bodelning

En bodelning är den ekonomiska uppgörelsen mellan makarna i samband med en skilsmässa. Bodelningsförfarandet är föreskrivet i lag, (äktenskapsbalken). Bodelning kan även göras efter en samboseparation om krav om detta framställs från ena sambon inom ett år från separationen. Bodelningen avslutas genom ett skriftligt avtal som undertecknas av båda parterna.

Bodelning efter skilsmässa

Syftet med bodelningen är att fördela det så kallade giftorättsgodset, det vill säga de av makarnas tillgångar och skulder som inte är enskild egendom. Giftorättsgodset ska fördelas mellan parterna så att vardera parten får lika mycket av giftorättsgodsets nettovärde. Bodelningen kan göras från dagen då ansökan om äktenskapsskillnad har blivit registrerad hos tingsrätten. Vid bodelningens genomförande utgår man ifrån de egendomsförhållanden som rådde dagen då ansökan om äktenskapsskillnad registrerades hos tingsrätten. Denna dag kallas ”brytdagen”.

Bodelning ska alltså ske med utgångspunkt i de tillgångar och skulder som makarna hade den dagen som ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten. Båda makarna är skyldiga att redovisa samtliga tillgångar och skulder som fanns på brytdagen. Har ett äktenskapsförord registrerats eller om det finns gåvobrev eller testamente med förordnande om enskild egendom ska inte den enskilda egendomen ingå i bodelning. Även den enskilda egendomen samt de handlingar som utvisar att egendomen är enskild redovisas.

Enligt lag ska makar efter en skilsmässa erhålla hälften vardera av nettovärdet av giftorättsgodset. Den make som äger mer och genom bodelningen erhåller mer än hälften av nettovärdet av giftorättsgodset reglerar detta vanligen genom att utbetala en bodelningslikvid till den andre maken.

Ett bodelningsavtal ska upprättas och undertecknas av båda makarna för att bodelningen ska bli gällande. Bodelningsavtalet kan registreras i Skatteverkets Äktenskapsregister men det är inte ett krav för dess giltighet.

Det vanligaste är att makarna kommer överens om en bodelning. För det fall man inte kan komma överens om bodelningen kan endera maken ansöka till tingsrätten om att en bodelningsförrättare förordnas. En bodelningsförrättare är en oberoende jurist/advokat som utses av tingsrätten och som har till uppdrag att genomföra bodelningen. Kostnaden för bodelningsförrättaren måste parterna dela på och till fullo själva betala. Bodelning genom bodelningsförrättare kan bli en långdragen och kostsam process.

Sambobodelning

Syftet med sambobodelningen är att fördela den så kallade samboegendomen mellan parterna så att vardera parten får lika mycket nettovärde. Efter en samboseparation kan endera sambon, inom ett år från separationen, framställa krav om bodelning. Enligt sambolagen utgör bostad och bohag som är förvärvat för gemensamt bruk samboegendom. I en sambobodelning ingår alltså inte fritidshus, bankmedel, bil, båt etc. eller annan egendom som inte utgör samboegendom. Parterna kan ha upprättat ett samboavtal och genom detta avtalat bort sambolagen vilket medför att viss egendom inte ska ingå i sambobodelningen.

En bodelning efter att ett samboförhållande upphört är inte lika omfattande som en bodelning med anledning av en äktenskapsskillnad. Samborna ska erhålla hälften vardera av nettovärdet av samboegendomen. Den sambo som äger mer eller genom bodelningen erhåller mer än hälften av nettovärdet av samboegendomen reglerar detta vanligen genom att utbetala en bodelningslikvid till den andre sambon.

Om det finns särskilda skäl kan den sambo som har störst behov av och ekonomisk förmåga att överta bostaden i bodelningen tillskiftas denna även i de fall när bostaden inte förvärvats för gemensamt bruk. Om parterna har gemensamma barn som ska bo stadigvarande hos en av föräldrarna anses det vanligtvis att den sambo som ska ha barnen stadigvarande boende hos sig har störst behov av bostaden. Det krävs dock ekonomisk förmåga att överta en bostad genom bodelning. För att avgöra huruvida särskilda skäl föreligger för övertagande av en gemensam bostad, är det fördelaktigt om ni kontaktar en jurist eller advokat som är specialiserad på ekonomisk familjerätt.

Det ska upprättas ett bodelningsavtal som båda samborna undertecknar avseende sambobodelningen. Om ni inte kan komma överens eller om en av er inte vill medverka till att bodelning kommer tillstånd kan ni ansöka till tingsrätten om att en bodelningsförrättare ska förordnas. En bodelningsförrättare är en oberoende jurist/advokat som utses av tingsrätten och som har till uppdrag att genomföra bodelningen. Kostnaden för bodelningsförrättaren måste parterna dela på och betala själva. Eftersom krav om bodelning måste ha framförts inom ett år från separationen kan det i många fall vara bra att ansöka om en bodelningsförrättare inom ettårsfristen om den andre sambon undanhåller sig krav om bodelning.

Juridiskt biträde vid bodelning

Vid genomförandet av en bodelning är det fördelaktigt att man som part företräds av ett juridiskt ombud som har kunskap om reglerna för bodelning och erfarenhet av bodelningsförfarandet. Av särskild vikt är detta i de situationer då parterna inte är överens. Ett juridiskt ombud kan då förhandla fram en fördelaktig bodelning för sin klient samt bidra till en mer effektiv process.

Advokatfirman Helios har lång erfarenhet av bodelningar efter äktenskapsskillnad och samboseparationer. Kontakta oss gärna för en kostnadsfri rådgivning.

Kontakta oss nedan eller
ring oss på 010-173 73 50