Ring oss: 010-173 73 50

Vårdnads- boende och umgängestvister

På Advokatfirman Helios har vi långvarig erfarenhet av ärenden om vårdnad, boende och umgänge.
Om föräldrar, efter en separation, inte kan komma överens om hur umgänget, boendet och vårdnaden om gemensamma barn ska gå till kan det i vissa fall leda till en vårdnadstvist. Detta är en process som prövas av domstol och som går ut på att domstolen bestämmer hur vårdnad, boende och umgänge ska fördelas mellan föräldrarna. Utgångspunkten är att det är barnens bästa som ska vara avgörande för rättens beslut.

På Advokatfirman Helios har vi stor erfarenhet av att biträda föräldrar som ombud vid tvister om vårdnad, boende och umgänge. Kontakta oss gärna om du har frågor om tvister om vårdnad, boende och umgänge.


Vad innebär det att ha vårdnaden om ett barn?

Att ha vårdnaden om ett barn innebär flera saker. Den som har vårdnaden om ett barn har bland annat ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov blir tillgodosedda. Barn har en lagstadgad rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran och barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.

Att ha vårdnaden om ett barn innebär också att man har rätt att besluta i frågor som rör barnet. Det kan exempelvis röra sig om frågor gällande ansökan om förskola och skola för barnet, flytt för barnet, ansökan om pass för barnet samt sjukvårdsfrågor. Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet ska föräldrarna tillsammans komma överens i dessa frågor. Om en av föräldrarna har ensam vårdnad är det hen som ensam beslutar.

Även barnets vilja ska tillmätas betydelse. Ju yngre barnet är desto större mandat har vårdnadshavarna eller vårdnadshavaren att själva besluta i frågor som rör barnet. Ju äldre barnet blir desto större inflytande i besluten har barnet själv. Man måste även se till vilken typ av beslut det handlar om när man bedömer hur stort barnets inflytande i beslutsfattandet ska ges.

Från 12 års ålder är barnets rätt att exempelvis själv bestämma hur hen vill bo oftast överordnad föräldrarnas önskemål om detta. Undantag kan anses föreligga om det framkommer att barnets vilja står i uppenbar strid med vad som är förenat med barnets bästa; om det till exempel framkommer att barnet far illa hos den förälder hen önskar bo hos.


Delad, gemensam eller ensam vårdnad?

Ett vanligt begrepp man kan stöta på när man befinner sig i en vårdnadstvist är begreppet ”delad vårdnad”. Detta begrepp används dock inte inom juridiken utan det man avser med begreppet delad vårdnad kallas för gemensam vårdnad och innebär att föräldrarna tillsammans utövar vårdnaden över barnet. Föräldrar kan ha gemensam eller ensam vårdnad. Som nämnts ovan gäller att om föräldrarna har gemensam vårdnad ska de tillsammans komma överens i vårdnadsfrågor och om en av föräldrarna har ensam vårdnad är det hen som ensam fattar besluten.


Barnets bästa

Barnets bästa ska alltid vara avgörande i alla frågor gällande barn. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.


Gemensam eller ensam vårdnad?

Utgångspunkten är att det bästa för ett barn är att stå under vårdnaden av båda sina föräldrar. Det är dock inte alltid så att det är bäst för barnet att föräldrarna har gemensam vårdnad. Vid bedömningen av om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad eller om en av dem ska ha ensam vårdnad ska det fästas särskilt avseende vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. Föräldrarnas förmåga att samarbete i frågor som gäller barnet ska också beaktas samt om en av föräldrarna kan anses vara olämplig som vårdnadshavare. Vidare ska de generella kriterier som ska beaktas vid bedömningen av vad som är bäst för barnet beaktas (se under rubriken ”Barnets bästa” ovan).


Var ska barnet bo?

När föräldrar är separerade måste föräldrarna i första hand tillsammans och i samråd med barnet komma överens om hur barnet ska bo. Ska barnet bo växelvis hos föräldrarna, ska barnet bo stadigvarande hos den ena föräldern och ha visst umgänge hos den andra föräldern eller ska barnet bara bo hos den ena föräldern och inte alls träffa den andra föräldern?

Utgångspunkten vid beslut om hur barnet ska bo är liksom i alla beslut gällande barn vad som är förenligt med barnets bästa och vad barnen själva har för önskemål. Som framgår ovan under rubriken ”Barnets bästa” ska särskilt avseende fästas vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.


Hur ansöker man om ensam vårdnad eller ändring avseende barnets boende och umgänge?

Om man inte kan komma överens i fråga om hur vårdnaden ska vara för barnet eller inte kommer överens om hur barnet ska bo eller i vilken omfattning barnet ska träffa en förälder som den inte bor stadigvarande hos, kan man i första hand vända sig till Familjerätten i den kommun där man bor. Familjerätten kan erbjuda föräldrar som inte kommer överens i dessa frågor Samarbetssamtal. Samarbetssamtalen syftar till att hjälpa parterna att komma överens. Om en överenskommelse nås kan föräldrarna härefter om de vill begära att socialnämnden ska godkänna överenskommelsen. Överenskommelsen blir då lika giltig som en dom från domstol.

Om föräldrarna inte kan komma överens på frivillig väg måste de vända sig till tingsrätten som får besluta om vem eller vilka som ska ha vårdnaden om barnet och hur barnet ska bo. Processen i tingsrätten inleds genom att en förälder inger en så kallad stämningsansökan. Det är inte ovanligt att en process i domstol pågår under i vart fall ett års tid. Det finns goda möjligheter att få ekonomisk hjälp från staten (så kallad rättshjälp) eller sin hemförsäkring (så kallat rättsskydd) i tvister gällande vårdnad, boende och umgänge.

Arv och testamente

Ett testamente upprättas för att det ska framgå vem som ska få ärva ens tillgångar.

Ärvdabalken reglerar rätten till arv. Om det inte finns något testamente tillfaller kvarlåtenskapen en viss krets av personer. Den som själv vill bestämma hur ens tillgångar ska fördelas efter att den avlidit kan göra detta genom att upprätta ett testamente. Det är vanligt att upprätta testamente för att reglera arvsrätten för särkullbarn eller att man vill att vissa personer ska få viss egendom som exempelvis en fjällstuga eller ett fordon. Vissa begränsningar gäller beträffande vad som kan testamenteras. Exempelvis kan man inte som testator ange att ens egna barn inte ska ha rätt att ta arv.

På Advokatfirman Helios åtar vi oss ärenden avseende upprättande av testamente samt som ombud i arvstvister. Kontakta oss gärna om du har frågor kring upprättande av testamente eller arvstivster.

Bodelning

På advokatfirman Helios åtar vi oss uppdrag som ombud i ärenden och tvister rörande bodelning.

I samband med en skilsmässa eller att man bryter upp ett samboförhållande kan olika bodelningsfrågor aktualiseras. En bodelning reglerar hur parternas inbördes fördelning av den gemensamma egendomen ska gå till. Detta kan antingen ske genom ett äktenskapsförord eller samboavtal som träffats innan bodelning eller också genom att upprätta ett bodelningsavtal. Om man inte kan komma överens om vad som är gemensamt ägd egendom eller hur den gemensamma egendomen ska fördelas kan man påkalla bodelning. Det går även att ansöka om att en domstol ska förordna en bodelningsförrättare, vilken får i uppdrag att fördela egendomen mellan parterna.

På Advokatfirman Helios har vi erfarenhet av att biträda privatpersoner vid upprättande av äktenskapsförord och samboavtal. Vi åtar oss även uppdrag som ombud i bodelningstvister samt uppdrag som bodelningsförrättare. Kontakta oss gärna om du har frågor angående bodelning.

Underhållsbidrag till barn

På advokatfirman Helios har även mångårig erfarenhet av ärenden och tvister om underhållsbidrag till barn. Föräldrar som har separerat eller skilt sig kan komma överens om att en av föräldrarna ska betala underhållsbidrag till barnen. Föräldrarna kan då skriva ett underhållsavtal.
Om föräldrar, efter en separation/äktenskapsskillnad, inte kan komma överens om hur barnens ekonomiska behov ska fördelas mellan föräldrarna kan det i vissa fall leda till en domstolstvist. Detta är en tvist som prövas av domstol och som grundas på att domstolen bestämmer hur barnens ekonomiska behov ska fördelas mellan förädlarna. Utgångspunkten är att det är barnens ekonomiska behov samt föräldrarnas ekonomiska överskott som ska ligga till grund för domen.

På Advokatfirman Helios har vi lång erfarenhet av att biträda som ombud vid ärenden och tvister om underhållsbidrag till barn. Kontakta oss gärna om du har frågor om underhållsavtal eller tvist om underhållsbidrag till barn.

Äktenskapsförord och Samboavtal

Ett äktenskapsförord upprättas om makar vill bestämma vilken egendom och/eller vilka skulder i det gemensamma boet som ska utgöra giftorättsgods respektive enskild egendom. Genom ett äktenskapsförord avtalar makar om vad som ska ingå i en bodelning och vad som ska hållas utanför bodelningen. Om inget äktenskapsförord finns registrerat regleras vad som ska ingå i en bodelning av Äktenskapsbalken. En makes tillgångar och skulder kan även utgöra enskild egendom genom att ett gåvobrev eller testamente förordnar om att tillgången som erhållits genom gåva/arv ska utgöra enskild egendom.

Sambopar avtalar om vad som ska ingå i en eventuell bodelning genom att upprätta ett så kallat samboavtal. Sambolagen reglerar vad som ska ingå i en bodelning vid en samboseparation. Enligt sambolagen utgör bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk samboegendom. Sambopar som själva vill reglera vad som ska ingå i en bodelning ska alltså upprätta ett samboavtal.

På Advokatfirman Helios åtar vi oss ärenden avseende upprättande av äktenskapsförord och samboavtal. Kontakta oss gärna om du har frågor kring upprättande av äktenskapsförord eller samboavtal.

Kontakta oss nedan eller
ring oss på 010-173 73 50