Ring oss: 010-173 73 50

Har du blivit utsatt för ett brott?

När kan du ha rätt till ett målsägandebiträde?

Den som har utsatts för brott kallas för målsägande. En målsägande har i många fall rätt till ett särskilt biträde som tillvaratar hennes eller hans rätt under förundersökningen och i efterföljande rättegång. Målsägandebiträdet förordnas av tingsrätten när förundersökning om brott har inletts. Målsägandebiträde kan även under vissa förhållanden förordnas i hovrätten.

Den som har blivit utsatt för ett sexualbrott har som utgångspunkt alltid rätt att få ett målsägandebiträde förordnat för sig. Bara om det är uppenbart att målsäganden saknar behov av ett målsägandebiträde ska det inte förordnas. Ett målsägandebiträde ska även förordnas i mål om brott mot någons liv och hälsa eller frihet och frid samt vid rån. Ett exempel på brott mot någons liv och hälsa är misshandel och ett exempel på brott mot någons frihet och frid är olaga frihetsberövande. Målsägandebiträde förordnas i dessa fall om det med hänsyn till målsägandens personliga relation till den misstänkte eller andra omständigheter kan antas att målsäganden har ett behov av målsägandebiträde. Det krävs även att fängelse ingår i straffskalan för det brott som målsäganden blivit utsatt för. Även i vissa andra fall än de nu nämnda kan den som utsatts för brott ha rätt till ett målsägandebiträde. Det ska då föreligga ett särskilt starkt behov av målsägandebiträde samt att fängelse kan följa på brottet.

 

Vem kan förordnas till målsägandebiträde?

Till målsägandebiträde förordnas i regel en advokat eller en biträdande jurist på advokatbyrå som har erforderliga kunskaper och erfarenheter och även i övrigt är särskilt lämplig för uppdraget. Målsäganden har själv möjlighet att under förundersökningen uppge om hon eller han önskar att en särskild person ska förordnas som dennes målsägandebiträde. Om målsäganden inte begär att en viss advokat eller biträdande jurist ska företräda henne eller honom utser domstolen slumpmässigt en lämplig person.

 

Vad har målsägandebiträdet för uppgifter?

Målsägandebiträdets uppgift är att ta till vara målsägandens intressen i målet och även lämna stöd och hjälp. Målsägandebiträdet ska ge juridisk rådgivning och företräda målsäganden med anledning av brottet.

Målsägandebiträdets arbetsuppgifter omfattar bland annat att biträda målsäganden vid polisförhör under förundersökningen samt vid efterföljande rättegång i domstol.

En av målsägandens viktigaste uppgifter är att hjälpa målsäganden att föra talan om skadestånd, så kallat enskilt anspråk, i anledning av brottet. Vid vissa brott har målsäganden exempelvis rätt till ersättning för den kränkning som brottet inneburit. Om målsäganden orsakats fysiskt eller psykiskt lidande av övergående natur har målsäganden rätt till ersättning för sveda och värk. Andra exempel på när målsäganden kan ha rätt till ersättning är om hon eller han har förlorat arbetsinkomst eller fått sin egendom förstörd.

Målsägandebiträdets arbetsuppgifter omfattar således bland annat att:

  • biträda målsäganden vid polisförhör,
  • upprätta och framställa eventuella skadeståndsanspråk, och
  • biträda målsäganden under huvudförhandling i domstol och tillse så att det eventuella skadeståndsanspråket framläggs för bedömning av rätten.

 

För att vinna framgång med ett skadeståndsanspråk är det viktigt med skriftlig bevisning. Den skriftliga bevisningen består exempelvis i relevant dokumentation över fysiska och/eller psykiska skador, inkomstbortfall eller värdet av den förstörda egendomen. I målsägandebiträdets uppdrag ingår att bistå målsäganden i arbetet med framtagande av relevant dokumentation.

Kostnad?

Ett målsägandebiträde har rätt att få ersättning för sitt arbete av staten. Arbetet är därmed kostnadsfritt för målsäganden.

På Advokatfirman Helios har vi lång erfarenhet av uppdrag som målsägandebiträde. Kontakta oss idag för en gratis rådgivning.